Đóng

Giới thiệu

HỘI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội Giáo Dục Nghề Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  là một tổ chức quần chúng tự nguyện của các nhà giáo, nhà khoa học trong lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* Chức năng nhiệm vụ:

 • Tập hợp lực lượng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động của ngành.
 • Tham gia đóng góp, tư vấn về hoạt động, phương hướng, chính sách và những vấn đề khác có liên quan đến giáo dục nghề nghiệp.
 • Tham gia phản biện những vấn đề khoa học về giáo dục nghề nghiệp.
 • Phổ biến và bồi dưỡng tri thức khoa học giáo dục.
 • Tham gia nghiên cứu và thực nghiệm tiến bộ khoa học giáo dục dạy nghề vào đời sống.
 • Đặt quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục nghề nghiệp của các nước và của những người Việt Nam ở nước ngoài.

* Cơ cấu tổ chức:

 • Ban chấp hành Hội.
 • Tư vấn cho Ban chấp hành Hội có 4 chuyên môn do các Phó Chủ tịch phụ trách.
 • Các hội thành viên.
 • Các đơn vị trực thuộc.
 • * Ban chấp hành Hội:

Chủ tịch :  Nguyễn Minh Thành.

Phó chủ tịch : Nguyễn Phan Hòa, Nguyễn Thị Kiều Nương,  Lưu Đức Tiến.

Phó chủ tịch, Kiêm Tổng Thư ký : Dương Nam.

Ủy Viên Thường Vụ : 

11/12/2015